Django 個人部落格

ByJamie Huang
後端開發人員
Jamie 的自學程式小部落格: https://jamie-web-heroku.herokuapp.com/index/ (A)程式學習到的事情: (1) 學習使用 Django MTV 框架概念 M (Models) 如何使用 ORM 概念不直接接觸資料庫,達到 Creat, Read, Update, Delete 功能 T (Templates) 學會使用簡易的 HTML & CSS 概念,並套用 Bootstrap 呈現前端頁面 V (Views) 瞭解如何利用視圖作為 Models 與 Templates 溝通的橋樑 (2) 資料庫串連與後臺應用 熟悉 SQLite 與 MySQL 在 Django 框架操作,上傳 heroku 後則改用 PostgreSQL (3) 版本控制與 Heroku 部署 練習專案開發時,版本控制與部署網站細節 (4) 功能頁面 To-do-app MTV串聯 將想法中應呈現給使用者操作的頁面運用 MTV 系統去串連,更熟悉 Django 概念 (B)程式描述: 藉由創建一個網站部落格與 To-do-app 應用開發,去考驗自己是否能使用 Django 框架從無到有完成一個簡易的前後端串連。
Published: December 05, 2019
Python
Django
More from Jamie Huang
用PHP寫一個簡易求職平台結合JS
Django 登入功能與串接第三方API
用Javascript寫一個計算機
用 Django 作出有社群功能的 BBS 留言板
Ajax 非同步實作記帳App Roll-your-money
串接Twitch API
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.