DX-Gutuma 發信平台

By黃聖雄
後端工程師 @ 奧丁丁集團英屬開曼群島商台灣子公司_歐簿客科技股份有限公司
導入 LDAP 帳號登入,無須另外開新的帳號密碼,自動匯入新 DX MI會員名單,業務不用每次通知相關人員操作名單修改,在發信的功能也會記錄發信紀錄,方便追蹤信件進度。
黃聖雄
Published: December 12, 2019
Redis
AWS SES
Mail
LDAP
queue
Laravel
More from 黃聖雄
職務資料爬文
Laravel + Telegram BOT API
科技新報 IOS/Android文章推播系統
科技新報 會員註冊 ( Google、FB )
監控主機狀況
科技新報 每月份文章瀏覽統計績效表
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.