Editing

ByCharlaine Kaye Pamor
Social Media Manager
I create fliers, posters, and marketing image
Published: July 28, 2021
Tools
chromechrome
full time
freelance
Social media
More from Charlaine Kaye Pamor
Logo
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.