EZCoin

ByDean Lin
Technical Advisor
Bitfinex 放貸幣種設定介面,後端透過 gRPC 與放貸程式做互動
Dean Lin
Published: September 13, 2021
Tools
railsrails
angularangular
ezcoin
More from Dean Lin
Retro/AFZ/Blast 系統
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.