Fashion e-commerce website

ByYi-hua Fang
Back-End Developer
An e-commerce website for clothes.
Published: July 25, 2021
Tools
redisredis
nodejsnodejs
nginxnginx
mysqlmysql
linuxlinux
javascriptjavascript
html5html5
githubgithub
expressexpress
css3css3
amazonwebservicesamazonwebservices
More from Yi-hua Fang
Product Analysis Website
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.