Fenci Hotpot

By陳帝合
後端開發人員
此為資策會團體專題,我們建立一個火鍋品牌網站,讓使用者可以透過官網進行外帶餐點和內用訂位的服務,並製作後台管理網站輔助店家處理火鍋店的大小事。這次專題中我擔任組長,負責資料庫設計、購物車、業績管理與專案進度追蹤。在進行工作分配後,組員都能在時限內完成各自負責的部分,遇到問題時大家也都會互相幫忙,是個很好的專案經驗。
陳帝合
Published: September 12, 2021
Tools
javajava
jqueryjquery
bootstrapbootstrap
spring_bootspring_boot
More from 陳帝合
FotoWall
lineNotifyMsg-PttAlltogether
stockEngine
Tipsytale
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.