Game Analytics Pipeline (遊戲服務監控與分析)

By洪迎哲
DevOps/系統管理員
Link: https://aws.amazon.com/tw/events/taiwan/techblogs/articles-Game_Analytics/
洪迎哲
Published: August 07, 2021
Tools
amazonwebservicesamazonwebservices
Analytics
AWS
More from 洪迎哲
New Blockchain solution of international trade
Log Analytics (如何利用AWS服務進行Log分析)
AWS IAM LAB
AWS General-Webapp Workshop
AWS Global Accelerator with Reverse Proxy
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.