Google developer profile

By黃得瑜
軟體工程師
學習一些google 東西的紀錄。 From google developer profile
黃得瑜
Published: August 05, 2021
Tools
kotlinkotlin
androidandroid
Android
More from 黃得瑜
最近專案拿去做MAD Scorecard 。
用Js做的動態圖表(確診人數統計)
數獨破解App
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.