hanshe電商網站

By韓宗浩
前端開發人員
1. 使用Vue3.js框架製作 2. 以Bootstrap5搭配SCSS客製化完成切版 3. Axios來進行API串接 4. 運用Swiper以及AOS完成輪播與滾動視差
韓宗浩
Published: August 31, 2021
Tools
javascriptjavascript
bootstrapbootstrap
vuejsvuejs
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.