Invoice Generator

By彭健安
junior front-end engineer
Invoice Generator- 收據產生器 使用前端框架Vue所做的收據產生器 輸入收據資料後,同步產生可預覽的頁面資訊,並下載檔案 使用工具與套件|Vue, BootstrapVue, jsPdf, html2canvas Demo|https://lit-basin-06024.herokuapp.com/#/
彭健安
Published: April 26, 2021
bootstrapvue
Vue.js
More from 彭健安
Botanical Planet- 花禮購物網站切版
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.