MVEN-研發紀錄簿

ByJenan Hong
Web Developer
公司內部使用的系統, 為了外部審核, 需建立工作紀錄簿系統, 紀錄每個專案的工作進程而產生的需求, 以MongoDB, Vue.js, Express, Node.js為架構完成, 獨立全端開發, 也感謝團隊協助提供意見與討論。 主要功能: - 權限驗證 - 專案建立, 以主計畫, 子計畫, 任務, 工作紀錄, 有階層的架構設計 - 查詢功能 - 報表產出, Excel, 甘特圖
Jenan Hong
Published: December 06, 2019
bootstrap4
SASS/SCSS
HTML/CSS
javascript
Node.js
Express.js
vue.js
MongoDB
More from Jenan Hong
表單簽核系統-RWD
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.