Natour

這項專案為線上課程中的實作專案,其中除了各項CSS的語法外,也使用 Sass 作為 preprocesser 。 網址:https://leon2486.github.io/Natour/ github repo:https://github.com/Leon2486/Natour
周亮瑜
Published: August 04, 2021
Tools
html5html5
sasssass
css3css3
More from 周亮瑜
Nexter
trillo
Ani-mate
BOKO
Leon's site
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.