Photoshop 練習作品

By戴語瑭
前端工程師
1. 酒瓶廣告設計 2. 登山活動海報 3. 牛年年曆
戴語瑭
Published: September 01, 2021
Tools
photoshopphotoshop
photoshop
More from 戴語瑭
切水果
猜猜我是誰 — 卡牌配對遊戲
打字機
龜兔賽跑時鐘
番茄鐘切版
illustrator 練習作品
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.