PMC

By楊長良
專員
PMC Wireframe 手稿圖,利用手稿圖與User進行作業流程說明
楊長良
Published: August 27, 2021
Tools
vuejsvuejs
Wireframe
RWD
More from 楊長良
System architecture
Drawing Life
RWD設計
Data Preview
Wireframe
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.