Product Analysis Website

ByYi-hua Fang
Back-End Developer
Collect and analyze Ptt discussions about beauty products to assist marketing staff to understand user reviews of the products.
Published: July 25, 2021
Tools
trellotrello
nodejsnodejs
nginxnginx
mysqlmysql
mochamocha
linuxlinux
javascriptjavascript
html5html5
githubgithub
expressexpress
css3css3
bootstrapbootstrap
amazonwebservicesamazonwebservices
More from Yi-hua Fang
Fashion e-commerce website
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.