Weather App

Bytom tung
iOS Camp 學員 @ 好想工作室
串接 Current Weather API 取得各城市的天氣資訊,可藉由三種方式(城市名稱、ID及座標)來獲得,另外還有加入country API 來提供搜尋及搜尋紀錄的功能。 實際操作影片:https://youtu.be/wtkjI3DeRaQ
tom tung
Published: July 24, 2021
Tools
swiftswift
More from tom tung
Instagram Clone
Chat Room
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.