python文字探勘-政府新聞分析

By張舒萍
研究計畫助理 @ 科技部
利用python文字探勘,以政府官方新聞為主,分析各城市政策優劣。
張舒萍
Published: July 23, 2021
Tools
pythonpython
More from 張舒萍
DL股價預測
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.