Qport前台

ByChuck Chen
軟體開發工程師 @ 滾石移動股份有限公司
提供客戶上傳專輯及修改專輯資料等網頁。
Chuck Chen
Published: July 07, 2021
Tools
redisredis
mysqlmysql
springspring
amazonwebservicesamazonwebservices
javajava
gitgit
Java
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.