RE:UNI 任由尼甜點

By吳宜璇
前端開發人員
以 Vue.js 撰寫的甜點電商網站,使用 Quasar CLI 與 SCSS 語法,以 axios 串接資料庫。
吳宜璇
Published: August 19, 2021
Tools
photoshopphotoshop
sasssass
nodejsnodejs
mongodbmongodb
vuejsvuejs
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.