Redesign Side Project

ByHarens Li
用戶介面、圖形用戶介面設計師
從自身喜歡的休閒娛樂作為發想,嘗試將現有的網站做改善提案。讓喜歡射飛鏢或是不了解飛鏢的人們也能進入飛鏢的世界! 運用UI UX 的技巧與設計流程,從User Story到 Prototype皆為一人獨立完成製作。
Harens Li
Published: August 10, 2021
Adobe XD
UI UX
More from Harens Li
UI/UX 作品
UI/UX 作品
台灣展翅協會接案作品-手牌
台灣展翅協會接案作品-手牌
台灣展翅協會接案作品-手牌
台灣展翅協會接案作品-手牌
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.