Restaurant forum

ByMin Han Huang
Full-Stack developer
<a href="https://restaurant-forum-mina.herokuapp.com/">DEMO</a>/<a href="https://github.com/mpragnarok/restaurant-forum">GitHub</a> <span style="color: rgb(136, 136, 136); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"> Restaurant forum 採用HTML/CSS/Bootstrap建置基本的網站介面,透過Bootstrap建立響應式網頁(RWD),依使用者身分顯示前台與後台頁面,為前後端整合之網站,同時也建構API伺服器,做為未來開發前後端分離網頁所用。</span> <ul> <li>前端: 採用HTML/CSS/JavaScript建立網頁基礎架構</li> <li>RWD: Bootstrap實現RWD網頁介面</li> <li>資料呈現: 運用Handlebars呈現動態網頁資料</li> <li>後端: 使用Node.js/Express.js及RESTful API, MVC等概念架設後端</li> <li>API: 開發API伺服器,做為未來前後端分離資料界皆所用</li> <li>資料庫: MySQL/Sequelize ORM</li> <li>部屬: Heroku</li> </ul>
Published: November 27, 2019
API
Express.js/Node.js
HTML/CSS/Javascript
Restful API
Back-end
Front-end
Full stack
MySQL
jwt
More from Min Han Huang
MAYNOOTH(E-commerce Front-end)
Expense Tracker
Todo List with Redux and Next.js
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.