Rethink Taiwan 2020

By李坤樸
Technical consultant
Rethink Taiwan - 迴響計畫為教育部青年發展署推動之活動,此專案為 2020 年度迴響計畫 活動網站,專案目的為打造協助年輕人回饋社會的平台。
李坤樸
Published: September 04, 2021
Tools
mongodbmongodb
amazonwebservicesamazonwebservices
expressexpress
nodejsnodejs
bootstrapbootstrap
vuejsvuejs
More from 李坤樸
客製 ERP 系統
Line Chatbot 聊天機器人
VS Platform
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.