S&S團購網站

By陳希聖
後端工程師
本專案為一拍賣網站,但功能注重在團購的商品,並非一般商品, 旨在讓團購主可以透過 S&S 並且根據各種不同的成團條件發出團購商品, 而其餘使用者則可在首頁瀏覽到各種商品,以及下單 https://github.com/motestw64631/buytogether http://shauncc.site/
陳希聖
Published: August 01, 2021
Tools
bootstrapbootstrap
mysqlmysql
javascriptjavascript
pythonpython
MySQL
AWS
Flask
Python
後端
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.