Sass Platform

ByPeter Ya
前端研發工程師 @ 富鴻網
That provide permission of user 、 watching sensor、video stream 、data visualization chart...etc
Peter Ya
Published: August 17, 2021
Tools
vuejsvuejs
More from Peter Ya
Air Quality App
SpaceX Flight Dragon
TodoList
React with IOT
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.