self-care

ByHUA YU TSENG
iOS Developer
Objective-C project, maintain and develop new feature, write Unit/UI Testing and DevOps with Gitlab-CI. https://apps.apple.com/tw/app/遠傳行動客服/id568831223
Published: November 05, 2019
Scrum
Gitlab-ci
devops
Unit Testing
Objective-C
More from HUA YU TSENG
Style Figure
TeleMedicinePatient
Hanks
iNuitrition
SmartSpeaker
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.