Tipsytale

By陳帝合
後端開發人員
葡萄酒部落格(https://github.com/chentihe/tipsytale Backend: Django Frontend: HTML, CSS, Javascript, Bootstrap4 Database: SQLite IaaS: AWS EC2 DNS: AWS Route 53
陳帝合
Published: March 05, 2021
SQLite
Bootstrap 4
Django
EC2
AWS
More from 陳帝合
Fenci Hotpot
FotoWall
lineNotifyMsg-PttAlltogether
stockEngine
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.