Todo List

BySophie Chang
前端開發人員
► 運用 React 搭配 Hooks 進行開發。具備新增、刪除、編輯、選取 todo 功能,支援 RWD,並導入 Prettier、ESLint 統一程式碼格式及檢查語法。 ► 網站 Demo:https://sophiebetough.github.io/react-todolist/
Published: March 09, 2021
RWD
styled-components
React Hooks
React.js
More from Sophie Chang
Podcast 線上串流服務平台
台灣即時天氣查詢(PWA 功能)
SPA 部落格
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.