Unreal Engine 4 動畫展示

By黃奕揚
遊戲開發 @ 傳奇海圖 Chart of Lengend | PC平台遊戲開發計畫
關卡動畫 Sequencer功能、各式Camera、特效、配音配樂
黃奕揚
Published: November 07, 2019
More from 黃奕揚
Unreal Engine 4 遊戲開發
Game Asset Design
遊戲內部功能開發
Game Asset Design
Game Asset Design
Luxgen 汽車展示
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.