Unreal Engine 4 遊戲開發

By黃奕揚
遊戲開發 @ 傳奇海圖 Chart of Lengend | PC平台遊戲開發計畫
場景建置-大氣海洋、浮力 船隻操縱-WASD船速方向控制
黃奕揚
Published: November 07, 2019
More from 黃奕揚
Game Asset Design
遊戲內部功能開發
Unreal Engine 4 動畫展示
Game Asset Design
Game Asset Design
Luxgen 汽車展示
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.