UX Case Study - 如何透過數位服務改善你的工作拖延症?

ByI Hsuan Lee
Freelance @ UI / UX Designer
各國間 20%–25% 的成年人有拖延症的困擾。2021年台灣在疫情影響下開始的在家工作模式,也出現了上班族拖延的困擾聲音。這些聲音給我了一個想法:如果有數位產品可以幫助這些有困擾的人,那會是怎樣的產品呢? 而這樣的想法,也給了我動機做這次以拖延症為主要對象的 Case Study。
Published: August 10, 2021
Case Study
UX
UX Research
More from I Hsuan Lee
I Hsuan Lee Portfolio
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.