Vue Electron

By洪瑋成
研發替代役 @ 國立台灣大學
A electron app which utilize vue-material and local crawler. It contains the ability of monitoring existence of windows, line notify for window status and crawler status, controlling crawler and showing the latest three data in table.
洪瑋成
Published: August 17, 2021
Tools
vuejsvuejs
electronelectron
cheerio.js
vue-material
More from 洪瑋成
Vue Lab Material
Vue Serialport GUI
Vue Taifex
Portfolio Website
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.