Vue Serialport GUI

By洪瑋成
研發替代役 @ 國立台灣大學
A simple desktop app for reading data from USB-HID based RFID reader and writing new data to a RFID ball through the reader.
洪瑋成
Published: August 17, 2021
Tools
vuejsvuejs
electronelectron
serialport
More from 洪瑋成
Vue Lab Material
Vue Taifex
Vue Electron
Portfolio Website
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.