The North Face web redesign

By陳欣妤
用戶介面、圖形用戶介面設計師
將原先The North Face網頁中的資訊架構與使用性問題重新設計,專案前透過使用者訪談來了解用戶在每個接觸點延伸出的需求及痛點,也針對產品視覺介面重新設計,更符合品牌秉持的品牌文化及形象。
陳欣妤
Published: July 21, 2021
Tools
photoshopphotoshop
figmafigma
figma
重新設計
redesign
ui/ux
More from 陳欣妤
Starbucks mobile redesign | UI/UX
Daily ui - calculator
App-design
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.