Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

科技巨頭如何規劃品牌合作策略?前 WeChat 行銷與戰略合作負責人 Jack 解析行銷人的職涯與產業影響力!

以及個人職涯的影響力?精彩的分享都在本集的《科技職涯》! Podcast 各節摘要 01:45 請 Jack 跟我們分享你在 WeChat 負責過的 Global Partnership 專案 05:15 Jack 在為 WeCaht 在選擇合作夥伴時,通常會考慮哪些面向? 06:40 如何觀察合作

CV tiếng Trung - Tuyệt chiêu giúp bạn “chắc suất" vào vòng trong

生日 Quốc tịch / 国籍 Số điện thoại ​/ 电话号码 Email / 电子邮件 Địa chỉ / 地址 Phương thức liên lạc / 联系方式 (ví dụ: Line - được sử dụng nhiều tại Đài Loan, Wechat - được sử dụng nhiều tại Trung Quốc) Ví dụ về thông tin cá nhân trong CV xin việc: Truong Minh Anh (張名英) 24/08/1996 (+886) 985-467-321 Line: minhanh98824 [email protected] 地址:第

Resume Builder

Build your resume only in minutes!