Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Interview Skills
2022 Apr 15th

10 Answers to the Most Common RA Interview Questions

Created by CakeResume In this article, you'll learn: Why Interviewers Ask RA Interview Questions Tips for Answering RA Interview Questions Common RA Interview Questions and Answers Questions to Ask in an RA Interview An RA is a particular position, and often RA interview questions reflect the uniqueness of the role. Resident assistants have a special opportunity to support students in a residence, and live where they work. Resident assistants have a variety of responsibilities, like leading residence meetings, responding
Job Search Tips
2022 Jun 22nd

Cách viết email xin việc bằng tiếng Anh (kèm mẫu & lưu ý)

vài cách có thể sử dụng được khi gửi CV qua email bằng tiếng Anh, đó là: Dear Hiring Manager, Dear + [tên], Dear Mr/Mrs + [tên họ], Hi + [tên bộ phận/phòng ban] team, To Whom It May Concern, ✨ Tip : Sử dụng tên thật của nhà tuyển dụng sẽ khiến email ứng tuyển bằng tiếng Anh của bạn được chú ý hơn là lời chào chung chung đó! Ngược lại, các cách chào dưới đây được cho là không

Resume Builder

Build your resume only in minutes!