5 mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn quy định công ty

don-xin-nghi-thai-san
Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ thai sản

Tại Điều 34 Luật BHXH 2014, tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được quy định đối với lao động nữ sinh con là 06 tháng. Để hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, bạn phải làm đơn xin nghỉ thai sản trước ngày dự sinh không quá 02 tháng. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp đặc biệt, ví dụ như sinh đôi thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 

Ngoài ra, bạn cũng cần phân biệt đơn xin nghỉ thai sản khác với đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh. Đây là chế độ dành cho người lao động là nữ, nếu vẫn thấy sức khỏe chưa hồi phục trong vòng 30 ngày đầu làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, có thể làm đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh để có quyền nghỉ thêm từ 5 đến 10 ngày sau 6 tháng nghỉ thai sản đã trải qua. Còn đơn xin nghỉ thai sản cần nộp trước ngày dự sinh. Đây là điểm khác biệt quan trọng bạn cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ.

Vì vậy, trước khi làm đơn xin nghỉ thai sản thì bạn cần tìm hiểu kỹ để nắm bắt rõ luật cũng như quyền lợi của bản thân. Sau khi đã có những thông tin chính xác, hãy tham khảo những mẫu đơn xin nghỉ thai sản và mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh chuẩn quy định.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

🔎 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:........................................................................................................................................

Tên tôi là:................................................................................................ Sinh ngày:.....................

Chức vụ:............................................................ Vị trí công tác:....................................................

Số CCCD/CMTND:........................................................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:............

Địa chỉ hiện tại:..............................................................................................................................

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là:................................

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../....đến ngày....../…../…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……....................hiện đang công tác tại…................

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......
Người làm đơn

Tải mẫu đơn nghỉ thai sản file word tại đây.

🔎 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản - giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo thành phố/huyện/xã ........................................................
                - Ban giám hiệu Trường ...............................................................................................

Tên tôi là: ........................................................... Sinh ngày: .......................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................................

Nơi công tác:................................................................................................................................

Hiện nay tôi đang mang thai nay sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ, ngày dự sinh: ngày ..... tháng ..... năm ...... 

Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố/huyện/xã .................................... và Ban giám hiệu Trường ........................ cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Pháp luật và Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ thai sản: …. tháng, tính từ từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

Khi kết thúc quá trình hưởng chế độ nghỉ thai sản, tôi cam kết trở lại làm việc và chấp hành mọi quy định của ngành, của nhà trường.

Kính đề nghị lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố/huyện/xã .........................., ban giám hiệu Trường .................................. xem xét và tạo điều kiện phê duyệt đơn xin này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......
Người làm đơn

Tải mẫu đơn nghỉ thai sản cho giáo viên file word tại đây.

🔎 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản không lương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: 

- Ông/Bà……….………….………….…… (Tổng) Giám đốc công ty………………………………
- Ông/Bà….………….………….………….Trưởng phòng nhân sự công ty………….…………...

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

Căn cứ Luật BHXH 2014;

Căn cứ Hợp đồng lao động số………….………..ngày...……/………./....…..;

Căn cứ tình hình sức khỏe thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……….………………………………….…… Ngày sinh:………………….…….………

Giấy CMND/CCCD số:……………………………………….………….………….………….…….

Ngày cấp:….../...…./...….. Nơi cấp (tỉnh, TP):………………….……………………..........……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………….………….………….……………………….

Chỗ ở hiện nay…….………….………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………….………….………….………….…………...

Tôi là lao động nữ của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số………........…… ngày…...….........., hiện đang làm việc tại: Phòng/Ban….………...……….………….……………

Văn Phòng/Chi nhánh/Trụ sở công ty:………….………….………….………….………….……..

Chức vụ:…………………………………….………….………….………….………….….…………

Sổ bảo hiểm xã hội số:……..….……. Ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm:………………….…....

Tôi xin phép làm đơn này kính mong Ban Giám đốc và Trưởng phòng nhân sự cho phép tôi nghỉ thêm sau sinh …. Ngày, không hưởng lương, từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Lý do xin nghỉ:....………….………….....………….………….....………….………….....………….

Sau khi kết thúc quá trình nghỉ trên, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và tuân thủ mọi quy định của công ty. Nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc.

Kính mong Ban giám đốc tạo điều kiện và xét duyệt đề nghị trên của tôi. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Người làm đơn
Ký tên

Tải mẫu đơn nghỉ thai sản không lương file word tại đây.

Ngoài ra, nếu bạn muốn gửi email tới cấp trên thì hãy tham khảo bài viết này - để biết cách viết email chuyên nghiệp nơi công sở nhé!

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

🔎 Đơn nghỉ dưỡng sức sau sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi:
 
Ban Giám đốc Công ty ..................................................................................
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự :............................................................
Trưởng phòng…….........................................................................................

Tên tôi là: .......................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................

Số CMND: ………………… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp:………………………........................

Địa chỉ nơi ở hiện tại: .............................................................................…….……………….…….

Đơn vị/Ban ngành : ........................................................... Chức vụ:.............……………………...

Điện thoại liên hệ:..............................…..............................…..........................................…..........

Tôi đã sinh con ngày …… tháng….. năm.…, là con thứ……… (sinh mổ/thường) và đã được nghỉ chế độ thai sản …. tháng  (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..) theo quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, nhận thấy sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục và tôi vẫn còn yếu, không thể đảm bảo để tiếp tục làm việc hiệu quả nên tôi làm đơn này xin nghỉ ngày (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..) theo chế độ dưỡng sức sau sinh.

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty và Ban nhân sự xem xét và phê duyệt đơn xin này của tôi..

Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các nội quy của công ty và sẽ trở lại làm việc đúng thời gian nêu trên .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…………, ngày …… tháng …… năm…….

Giám đốc
(Duyệt)
Phòng Nhân sự
(Xác nhận)
Người quản lý
(Xác nhận)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh file word tại đây.

🔎 Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh của giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi: 

- Ban giám hiệu Trường:………………………………………………………………………………
- Công đoàn:……………………………………………………………………………………………
- Phòng tổ chức cán bộ:.………….……………………………….………….……………………...

Tên tôi là: …………………………………………………………..... Giới tính:....…………………

Sinh ngày: ……………………………………………………....……………………………………..

Số CMND/CCCD: ……...……………. do…………………………… cấp ngày.……………….…

Tổ/Đơn vị công tác:.…………………………..………………………………………………………

Theo quy định, tôi đã được nghỉ chế độ thai sản … tháng, từ ngày … tháng … năm …. tới ngày … tháng … năm …. khi tôi sinh con thứ …. vào ngày … tháng … năm ….
Tuy nhiên, khi quay trở lại làm sau kỳ thai sản, nhận thấy sức khỏe tôi còn yếu và không đảm bảo hiệu quả công việc nên tôi làm đơn này xin được nghỉ dưỡng sức sau sinh … ngày, từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng …. năm ….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………, ngày … tháng … năm ….

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh (giáo viên) file word tại đây.

Lưu ý khi chuẩn bị đơn xin nghỉ thai sản

1. Đọc và tìm hiểu kỹ luật áp dụng.

Như đã đề cập từ phần mở đầu, đối với mỗi trường hợp thì luật quy định cụ thể các chính sách nghỉ thai sản hay nghỉ dưỡng sức khác nhau. Người lao động có trách nhiệm tra cứu và hiểu rõ những điều khoản áp dụng với bản thân khi viết đơn nghỉ thai sản.

Thời gian sớm nhất để có thể nộp đơn xin nghỉ thai sản là 02 tháng trước ngày dự kiến sinh. Nếu muốn nghỉ thai sản sớm, bạn có thể cân nhắc nộp luôn khi có thể. Nhiều mẹ bầu muốn nghỉ sau sinh nhiều hơn thì cần nộp đơn sát với ngày dự kiến sinh.

2. Tham khảo quy trình và mẫu đơn đúng quy định.

Tùy vào ban ngành và cách tổ chức hành chính của từng công ty mà quy trình có thể có sự khác biệt. Cũng có những thay đổi hoặc điều chỉnh giữa các năm nên trước khi chuẩn bị hồ sơ, hãy hỏi kỹ phòng nhân sự và các bên hành chính liên quan về các quy trình cũng như các mẫu đơn nghỉ thai sản ban hành.

3. Trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Khi viết đơn xin nghỉ thai sản, nếu đã có sẵn mẫu của cơ quan thì bạn chỉ cần điền vào các mục cần thiết. Để tránh các nhầm lẫn hoặc sai sót không đáng có, bạn hãy cố gắng trình bày thật rõ nét và nếu viết tay cũng tránh các lỗi viết tắt, viết ngoáy. Như vậy cũng giúp đơn xin nghỉ sinh dễ đọc và dễ được duyệt hơn.

Công cụ tạo CV miễn phí trên CakeResume cung cấp hơn 500 mẫu CV đa ngành nghề và các bài viết về tip làm CV hữu ích. Nhờ đó, bạn có thể tạo CV online dễ dàng mà vẫn vô cùng ấn tượng. Hãy thu hút nhà tuyển dụng và chinh phục công việc mơ ước với bản CV chuyên nghiệp ngay hôm nay!

--- Tác giả bài viết: Moon Tran ---

Resume Builder

Build your resume only in minutes!

More Articles you might be interested in

Latest relevant articles
Workplace
Mar 6th 2024

Cách trả lời thư mời nhận việc chuyên nghiệp (kèm email mẫu)

Dù chấp nhận hay từ chối, việc viết email trả lời thư mời nhận việc sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được quyết định của bạn và kịp thời tiến hành các bước tiếp theo.