CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
IT Software Engineer @Micron Technology 台灣美光
2021 ~ Hiện tại
Web Engineer、ASP.Net MVC / C# Engineer
Trong vòng một tháng
Java
Python
MsSQL / MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University of Science and Technology
資訊管理系
Avatar of 謝瑞航.
Avatar of 謝瑞航.
資料工程師 @聯發科技股份有限公司 (MediaTek)
2021 ~ Hiện tại
資料工程師
Trong vòng một tháng
謝瑞航 Data Engineer Taiwan 00 A data engineer (vendor) at Mediatek Inc. with experience on Splunk, Google BigQuery, Nifi, Airflow [email protected]工作經歷 Data Engineer • Mediatek Inc. MarTurn raw data from database to visualization dashboards with Splunk 2. Set schedule job and data cleaning through Google BigQuery 3. Use Nifi and airflow to make pipeline about data automotive download system 4. Help new project data landing by GCP, Python scripts and Airflow Process Engineer • Advanced Semiconductor Engineering, Inc. AprJulSet cutting parameters and use AOI to check
Python
SQL
Google BigQuery
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立清華大學
材料科學工程
Avatar of 徐宏齊.
Avatar of 徐宏齊.
AWS 雲端工程師 @SYSTEX 精誠資訊
2022 ~ Hiện tại
AWS雲端架構師
Trong vòng một tháng
充實自我、 樂於分享技術 技能 程式語言 Python 資料庫 MySQL Maria DB MongoDB InfluxDB 雲服務 GCP AWS Azure 版本控制 git GitLab GitHub DVC mlflow 視覺化工具 Tableau Power BI Qlik ELK Splunk Oracle Analytics 其他 Linux Hadoop Docker Airflow 工作經歷 實習資料工程師 想見科技 • 三月Present 利用Python(request、Selenium)進行網路爬蟲,並進行資料清洗 整理後將資
Python
MySQL
GCP
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
生物工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
DevOps Engineer @Yahoo
2022 ~ Hiện tại
Backend engineer
Trong vòng một tháng
+MySQL
Flask
Java
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
資訊管理系
Avatar of 黃大祐.
Avatar of 黃大祐.
Software Engineer @聯發科技股份有限公司 (MediaTek)
2021 ~ Hiện tại
DevOps Engineer, Site Reliability Engineer
Trong vòng một tháng
js Back-end : PHP / MySQL / Node.js Framework : Django / MVC-based Data Science Python (Numpy / Pandas / Keras / TF) Productionizing ML/DL models Image/Speech processing、NLP DevOps Build tools: Makefile / Perl / Perforce Cloud: GCP CI/CD: Jenkins / Splunk Cluster Manage: Kubernetes / Docker Financial Certifications 證券暨期貨市場發展會 - 高級證券商業務員 證券暨期貨市場發展會 - 證券商業務員 中華民國信託業商
Deep Learning
Machine Learning
Data Analytics
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
電機工程(計算機組)
Avatar of 陳育均.
Avatar of 陳育均.
數位資訊部 襄理 @臺灣新光商業銀行股份有限公司 | SKBank
2020 ~ Hiện tại
資訊部門主管
Trong vòng một tháng
Entity framework、MS SQL 。 貢獻: 提供承辦人快速查詢與客製化團體報名之平台,並提供後臺讓業務人員可以自行設定,加速網站建置時間。 Splunk 主要工作內容: Splunk 工具導入,並建構系統管理監控儀表板。 擔任角色: PM 使用技術: Splunk 。 貢獻: 集中管理系統 Log ,透過 IIS 與 App Log ,即
Java
Xamarin
.NET MVC
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
德霖技術學院
資訊工程系 (二技)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software engineer - Media Services @BBC
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
JAVA
Database
Data Structures and Algorithms
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
University of Birmingham
Computer Science
Avatar of Li-Wei(Harvey) Cheng.
Avatar of Li-Wei(Harvey) Cheng.
Senior Security Engineer @FarEasTone Telecom
2019 ~ 2021
Software Engineer
Trong vòng một tháng
from CISA and automate the process of alerting high risk vulnerabilities which might influence the company. Design a batch to check file integrity only with System32 tools and send alert emails with powershell to Outlook when the target directories are created, changed or deleted. Experience in data platform Splunk. Find insights with its language SPL to investigate whether our defense systems alerts, OS generated log and web access log have traces of hackers’ malicious behaviors. Private Public Key Infrastructure(PKI) operational maintenance. Manage and sign the SSL certificates for the web service and other certificates
Python
JAVA
C
Đang học tập
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
資工所人工智慧學程
Avatar of 張成睿.
Trong vòng một tháng
張成睿 連絡電話 :男性 • 役畢 • Birth : 1989/04/22 Email : [email protected] or [email protected] 學歷及工作經驗 鈺寶科技 高級工程師 2020年5月年12月 國家高速網路與計算中心 專案佐理工程師 ,2018 年 3 月 -2019年 6月 國立成功大學 電資學院 電腦與通信工
machine learning
security
python
1-2 năm
Avatar of 陳冠廷.
Avatar of 陳冠廷.
Past
數據工程師 @想見科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
數據工程師,網頁後端工程師
Trong vòng ba tháng
資料視覺化 4.資料入庫-資料處理結果匯入Mysql/MariaDB,並進行查詢 5.資料串接-Flask restful-api /Alchemy製作 controller (view module) 6.平台分析-ELK、Splunk、Qlick、PowerBI、Oracle進行視覺化處理及分析 電機工程實習 • 翔晨股份有限公司 7月月控制器PLC 2.機械碼G/M code 3.CAD/CAM 學
Python
Flask-RESTful
Pandas Numpy Matplotlib
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣海洋大學 (NTOU)
電機工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi