CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 邵謙.
Avatar of 邵謙.
Past
前端實習工程師 @Lootex
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
礎語法以及 ES6, ES7 等新功能,曾參與過 TypeScript 撰寫之專案,熟悉基本型態操作 前端框架: 熟悉ReactReact Hook應用 。 狀態管理 : 曾參與過Redux及React Context撰寫之專案,熟悉基本操作並學習RTK 。 UI Framework : 曾參與過Tailwind及S tyled-components 撰寫之專案,熟悉基本操作 。 跨平台開發:自學React-Native開發
HTML/CSS
JavaScript
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學
法律學科
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Software Engineer @Crypto.com
2022 ~ 2023
Senior Frontend Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
git
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺南大學
數位學系科技學系
Avatar of 曾志傑 George Tseng.
Avatar of 曾志傑 George Tseng.
Software Engineering Lead @即準數位科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
部門主管
Trong vòng một tháng
專案導入Scrum .測試、發布流程優化 .導入OKR .人員關懷 行動開發部經理職責 .管理App開發團隊,包含iOS 工程師*5 / Android工程師*5 / React Native工程師*6 .從無到有招募並組建開發團隊 .制定部門發展方向、目標規劃 .制定員工考核KPI、KR .與PM, UI, Frontend, Backend, QA, DevOps等跨部門
Swift
RxSwift
MVVM
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
National Dong Hwa University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 陳玟儒.
Avatar of 陳玟儒.
兒童營隊教師 @國立臺北教育大學推廣教育中心
2023 ~ 2023
Trong vòng một tháng
歷 國立臺北教育大學 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班國立臺北護理健康大學 資訊管理學系技能 Frontend Development JavaScript Bootstrap jQuery React React Native Backend Development PHP Python C++ MySQL Firebase 專案與作品集 Together Grow 樂活互動應用服務 Together Grow樂活互動應用服務「陪伴獨居者走出家裡」,隨著社
Bootstrap
jQuery
JavaScript
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺北教育大學
數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班
Avatar of 邱建嘉.
Avatar of 邱建嘉.
資深前端工程師 @iStaging Corp. 愛實境_宅妝股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
. Using the Vue3/quasar framework to develop Taiwan Tigerair's member web and member admin system. Frontend Engineer/Fullstack Engineer • 雷特遊戲有限公司(Newtype Games Limited) SEPOCT 2020 During ATFX (Fullstack Engineer): Participate in the development of ATFX APP. Using React Native to develop iOS/Android. Responsible for application/user settings and KYC pages. Implement RESTful API with Nest.js. During Newtype Games (Frontend Engineer): Participate in the development of the Game Platform. Using Nuxt.js and Vuetify.js. Users
JavaScript
HTML5
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立東華大學
應用數學系
Avatar of Richard Jiang.
Avatar of Richard Jiang.
Past
Mobile Developer @TruckSmarter
2021 ~ 2022
Mobile App Developer
Trong vòng một tháng
operators. Javascript/Typescript, React Native . Created well structured bid, book, and management system with React Native, Django(Python) and Postgresql, sales incresement up to 1.2 times. . Integrated the powerful Algolia search engine, speed up to 1.3 times and google map in React Native to help truck drivers maximize the speed of search and discovery, while solving the pain of relevance tuning through AI. . Effective lane notifications by customizing React Native module and email marketing, to improve customer relationships 1.2 times. . Publishing App into App Store
Mobile App Development
React Native - Expert
Flutter Developer
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Kaplan Higher Education Institute
Computer Science
Avatar of Jasper Chen.
Avatar of Jasper Chen.
系統工程師 @Trunk Studio 創科資訊
2020 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Saga , Recoil 等套件實作前端狀態管理架構 使用 styled component , emotion , tailwind , stiches 等套件製作元件樣式 使用 Material UI 快速架構網頁 搭配 Storybook 製作元件庫 RWD React Native 搭配 Redux , Redux Saga 等套件實作前端狀態管理架構 建立與其他裝置的藍芽通訊並解析數據 搭配 Appium 進行 App 自動化測試 Vue 以
JavaScript
Express.js
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學
機械工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full-stack Developer @Novateus
2021 ~ 2022
Senior Front-End Engineer / Full Stack Developer
Trong vòng một tháng
React
Redux
VueJS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
The University of Hong Kong
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack Developer @Koderspedia
2020 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
React.js
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
GOLDEN GATE UNIVERSITY
Computer Science
Avatar of 林政佑.
Avatar of 林政佑.
Past
軟體工程師 @子海石股份有限公司
2021 ~ 2023
工程相關職缺
Trong vòng một tháng
筆記型電腦熱場模擬 評估散熱模組的性能 Skill Familiar with the concept of web development and product management. More than 2 years of actual development experience using the front-end framework ReactJS Frontend JavaScript(ES6+), Typescript, ReactJS, React Native Backend nodeJS UI framework Tailwind CSS React-Bootstrap Semantic UI React Software test framework about reliability (including Unit test、E2E test,Automation test) Jest, detox, cypress, selenium Others Git, docker, MySQL, AWS, zeplin, Figma, Webpack, python, PHP team work (Office) Jira, teams, slack Monitor prometheus Payment O’pay
AWS
Web Development
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立交通大學
機械工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi