CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Front-end / Full Stack Engineer @Taiwan AI Labs
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
React.js
Next.js
TypeScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
電機工程所計算機組
Avatar of 鄭翔駿.
Avatar of 鄭翔駿.
自由教練 @自由教練
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
管理、月曆觀看、收藏 開啟揪團:多步驟引導開團、開團編輯管理 開發工具 Vue 3 Option API + Vite 建置環境 Vue-Router 建構路由 Pinia 狀態管理 Tailwind CSS 製作 RWD 版型 JSON Server Auth 模擬 API 與實現 JWT 會員驗證 串接 RESTful API 使用 PrimeVue UI 框架 Leaflet + OSM 串接地圖、Google Geocoding API Vuelidate 表單驗證、Vue-i18n FullCalendar 月
Front-End Development
Vue.js
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北大學
休閒運動與管理學系
Avatar of 侯伯翰.
Avatar of 侯伯翰.
Past
Trainee @iSpan資展國際
2022 ~ 2023
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Bohan Hou / 侯伯翰 I'm an interdisciplinary learner, currently sharpening software developer skills. Passionate about building my innovative ideas into reality. Prefer evaluating new tech for the best implementation on each project to overly rely on any particular frameworks. Trainee in Ispan Full-stack Coding Bootcamp - Technology leader in our project team Taoyuan City, Taiwan [email protected] mobile:Skills Frontend HTML, CSS, JavaScript Styled Component, Tailwind CSS RWD React AJAX / axios Backend C# - ASP.NET Core, ASP.NET MVC Winform MS-SQL RESTful API Dev Tools VScode
React.js
SASS/SCSS
Tailwind CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學
食品科學碩士
Avatar of eagle CHEN.
Avatar of eagle CHEN.
Past
學生 @五倍紅寶石(ASTRO Camp 全端實戰訓練營)
2022 ~ Hiện tại
正職人員
Trong vòng một tháng
在職,半年時間了解WordPress的運作,並製作出第一個網站,後來決定全心投入後端領域,學習網站真正的運作流程 技能 Front-end HTML / CSS JavaScript Ajax Tailwind CSS Bootstrap Back-end Rails Ruby Heroku SQL Rspec MiniTest Other Python WordPress Git 餐廳訂位網站 此網站是為了解決餐廳訂位問題。我在此專案擔任的角色,主要
數位行銷
Ruby on Rails
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
聯合大學
經營管理學系
Avatar of Chris Chen.
Avatar of Chris Chen.
Past
Full Stack Engineer @Zensoft IO
2021 ~ 2023
Full Stack Developer
Trong vòng một tháng
20%. Optimized service layers, request queues and MongoDB data model to handle request load of 74,000-96,000/sec during flash sales. Full Stack Developer • Carbon Five JuneMay 2021 Developed 7 Frontend for the NFT, Defi, DEX and Dapp with React and Redux, Typescript, Scss, Bootstrap, Tailwind CSS, web3.js and ether.js. Used understanding of React fundamentals to promote better component lifecycle practices, increasing turnaround speed by 23% with 100% deadline adherence. Developed DAPP using React / Redux / Redux-Saga / React Hooks / Web3, Ether.js, and IPFS
React.js
Next.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
University of Washington - Seattle
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of 邵謙.
Avatar of 邵謙.
Past
前端實習工程師 @Lootex
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
理 使用 Material-UI 實作 UI 畫面 配合UI / UX 所設計之設計稿及功能流程開發前端,協作流程走 Git Flow 技能 前端 前端語法: 熟悉 HTML 與 CSS 基本應用,熟悉 RWD,熟悉 JavaScript 基礎語法以及 ES6, ES7 等新功能,曾參與過 TypeScript 撰寫之專案,熟悉基本型態操作 前端框架: 熟悉React 、React Hook
HTML/CSS
JavaScript
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學
法律學科
Avatar of 周聖倫 ShengLun Chou.
Avatar of 周聖倫 ShengLun Chou.
Past
職員 @祥陽創意整合行銷公司
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
周聖倫 ShengLunChou Frontend Developer 前端工程師 臺灣 臺中市 我是Alan, 喜歡學習新技術, 在iSpan資策會接受正式的前端工程師訓練,目前是一名前端工程師, 擅長 React、TypeScript、 CSS、 HTML 等 Email : [email protected] Telephone :技能 Languages JavaScript TypeScript Frontend HTML5 | CSS3 React SASS Tailwind CSS Backend Express Node.js MySQL php Other Git GitHub 專案 Password Generator 依照使用者所選
React
Express
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際股份有限公司
Front-End
Avatar of Tingyu Liu.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
而該位置無法被勾選 依照上一步所選的電影票數選擇座位 其他練習作品 RWD練習網站 - Sunny Side HTML + SCSS 練習切版網站 - Cherish Vue + tailwindcss 工作經歷 公司會計現今 - 處理財務數據:銷售、成本、現金流量 、 編製財務報表 、 計算成本/現金流量表 、出納 、 營業稅/營所稅
Microsoft Office
html + css + javascript
scss/sass
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中科技大學
國貿

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi