CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 張睿宸.
Avatar of 張睿宸.
Past
影音行銷專員 @WitsPer 智選家 (智選科技股份有限公司)
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
TailwindCSS / Sanity / Yup 技能 JavaScript前端框架 Framworks: • React 17 (useState / useEffect / Context API) • Next.js 12 (SSG / SSR / API Routes) • Vue 3 (Composition API / Option API) State Management: • Vuex • Context API Libraries: • React Three Fiber (learning..) • three.js (learning..) 設計軟體 • Figma (Prototype製作) • Adobe Lightroom (影像修圖) • Adobe Photoshop (影像處理) • Adobe Illustrator (向量繪圖) 程式語言 • JavaScript (ES6) • TypeScript HTML & CSS • HTML 5 • CSS 3 • SASS • Tailwind CSS 其他
React
Context API
Vue
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
元智大學
資訊傳播學系 設計組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深軟體工程師 @怪點子有限公司
2018 ~ 2021
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Python
keras
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
資訊工程
Avatar of PO-SUNG CHANG.
Avatar of PO-SUNG CHANG.
前端工程師 @幣蜂數位有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
發的許多產品,我個人也時常接觸新技術完成專案,並適時與團隊分享導入增進效率的可能性,我持續接觸 Tailwind、Express.js、Mongo DB、Three.js、GraphQL、Vite、ESbuild 等去完成多元的專案並部署。 Work Experience BeeX TECH 幣蜂數位, Front-end Engineer, Oct 2022 ~ Now 幣蜂科技 為面向多國的跨國接案平台,打造
JavaScript
HTML5
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
企業管理
Avatar of 李健源.
Avatar of 李健源.
Past
Sr. Frontend Developer @Bybit Taiwan 維塵有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
to detail, and communicative, proactive manner . https://www.tokileecy.com/ | [email protected] | Taipei City, Taiwan Skills Frontend HTML5 CSS3 / SCSS JavaScript / TypeScript Polymer.js / LitElement React / Redux Vue.js Next.js Axios MUI Emotion Three.js Storybook npm / yarn / pnpm webpack Lerna / Nx Backend Node.js Strapi.js NestJS Express RESTful API PostgreSQL Prisma ASP.NET Core Others Git GitLab / GitHub Linux Figma zeplin Docker / Docker Compose Experience Sr. Frontend Developer Bybit Taiwan • 2022
JavaScript / ES6 / jQuery
React.js
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中山大學
應用數學
Avatar of 鄭以馨.
Frontend Web Developer
Trong vòng một tháng
了解 event loop, scope, hoisting 等核心觀念 - 使用 fetch API 或 axios 介接 API - 有 React & React Hook 使用經驗 Other - 有 Git / GitHub 使用經驗 - 有 npm ( 套件管理工具) 使用經驗 - 有 Three.js 使用經驗 作品集 所有作品的設計稿或主題發想皆來自於 Frontend Mentor 。 Space Tourism Website Live Site | GitHub - 使用 CSS Grid / Flex 進行版面規劃 - RWD 響應
HTML/CSS
SCSS / SASS
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中央大學 National Central University
Astronomy
Avatar of Felix Wu.
Avatar of Felix Wu.
二級工程師 @Garmin Ltd. 台灣國際航電股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
APP 事件追蹤: 裝置或設備發生異常後續的簽核流程與處理紀錄 裝置管理: IoT 裝置與感測器產品註冊的操作介面 3D SCADA: 基於 Three.js 開發的即時監控系統,能在戰情中心遠端監控工廠現況 遠端回控: 結合 3D SCADA 控制廢水排放系統的設施 使用技術: JavaScript
JavaScript
Linux
Bootstrap
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
資訊管理所
Avatar of 黃子恩.
Avatar of 黃子恩.
前端工程師 @中佑資訊有限公司
2016 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
的能力,加速網頁載入速度提升使用者體驗 學歷淡江大學 資訊工程系 技能 Javascript 熟悉 ES6 熟悉 Vue 熟悉 Angular react 熟悉 Rxjs Typescript Element UI、Material UI webpack、Vite Unit test web component Apollo GraphQL 畫面 熟悉處理瀏覽器兼容性問題 熟悉 RWD 熟悉 css、sass pixi、spine、 Three.js Matter.js、Cannon.js 其他 Git / GitLab / Gitea Drone Docker i18n
React.js
html/css
vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學
資訊工程系
Avatar of Eduardo Zamora.
Senior UI/UX FullStack Engineer
Hơn một năm
Eduardo Zamora Software Engineer with a degree in Graphic Design & Computer Science, with my roots in fine art and art history, I feel I bring a unique perspective to software development and user interface design. Each position I have held has transmuted my skillset and goals towards forward thinking technology. I am obsessed with expanding my craft, solving challenging problems and staying on the bleeding edge. Over the past 13 years I went from graphic design to software development with emphasis on JavaScript technologies. I have assisted many businesses in improving the user experience of their
JavaScript
Webpack
Node.js
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Ulacit
Software Engineer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Frontend-developer @Spe3d
2023 ~ Hiện tại
Front-end Developer
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
HTML5
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Chung Shan Medical University
Psychology
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Operation specialist @香港商宇晨品牌顧問有限公司台灣分公司
2021 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript / ES6 / jQuery
CSS3
HTML5
Đang học tập
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Google Analytics Academy
Advanced Google Analytics

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi