CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Back-end Developer @Amazing Technology group ltd
2020 ~ Hiện tại
back-end python Developer
Trong vòng một tháng
Spring Boot
MongoDB
MySQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
cs50.harvard.
CS50's Introduction to Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Software Engineer @NDB Inc.
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
JavaScript
PHP
Oracle
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Tsinghua University
Computer Science
Avatar of Ian Wang.
Avatar of Ian Wang.
Past
軟體工程師 @緯創醫學科技股份有限公司
2021 ~ 2022
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
Feb 2020 Main job: 1 developed loan project APIs 。 2 test and checked bugs 。 3 managed the API documents and Table Schema 。 Achievements: 1 dealt with large file writing by slicing data。 2 resolved the errors between frount-end and back-end integration in loan project client side。 Skills: Java, Spring boot, Spring Security, OracleDB。 Synnex Group, software engineer, May 2018 ~ Sep 2019 Main job: 1 developed phone apps。 2 revised the old projects & cross browser adjustment。 3 project development。 4 project maintenance。 Achievements: 1 developed 2 corporation phone apps。 2 developed 1 geocoding API with JWT authentication feature for
JAVA
SpringBoot
Spring Data JPA
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北科技大學
Java & Android程式設計班
Avatar of 汪廷憲.
Avatar of 汪廷憲.
software developer @BaasId
2020 ~ Hiện tại
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
and develop an application that creates and verifies credentials for any kind of authority. Keep studying open source Hyperledger Aries, Did(decentralized identity) knowledge. First time building SPA by using Vue and other libs , and build Apollo server before dev environment. (NEW) : Vuetify , Vue2 , CKEditor5 , Nodejs , Apollo , PostgreSQL , GraphQL , JPA , pgAdmin NCHC-Blockchain Platform-DID Frontend & Testing Build a front-end web page from the graph design. Developed integration tests through different tools and testing when CI/CD. (NEW) : HTML/CSS/Javascript , Jest , K6 , Spring Boot , Spring Test, SonarQube , Gitea , Drone , MySQL
JAVA
Spring Boot
Spring Security
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
緯育Tibame
Java雲端服務開發技術養成班
Avatar of 洪琬婷.
Avatar of 洪琬婷.
Past
資深專案工程師 @宏碁雲架構服務股份有限公司
2019 ~ 2022
Java工程師
Trong vòng một tháng
面所需將資料做適當的處理後再塞至網頁端 緯創軟體2019 第一梯次Java/ETL培訓班 學習課程 為期一個月的培訓課程,學習Spring Boot、Thymeleaf、Angular、Python 實作方式 運用SpringBoot RESTful Web Service搭配JPA進行CRUD練習 運用HTML靜態網頁包修改成Angular版本 運用Python技術串接OPEN Data API 運用Python
軟體開發
JAVA
Hibernate
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
資訊工業策進會-中壢中心
Java雲端服務開發技術養成班
Avatar of Yao.
Avatar of Yao.
Chief Architect and Director @Innotech ME
2022 ~ Hiện tại
Development Director or Head of Product
Trong vòng một tháng
make a huge profit. ˙Excellent leadership to motivate members and create self-achievement. ˙Outstanding ability to develop creative solutions for complex problems. ˙Web development: J2EE, JavaScript ˙Solid understanding of Tomcat servers. ˙Experience with PL/SQL and AJAX services. Key skills ˙Framework Used on Project : Spring Boot, MyBatis, Redis, Kafka , ELK , jQuery ˙Low Latency 1. Set cache in application level service, respond data from cache to clients. Filter duplicate requests in application level service and forward to actual service level(like data-api service) service. Actual service level send data to storage
JAVA
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
Chung Hua University
Avatar of Red Cho.
Avatar of Red Cho.
Software Engineer @Binance
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Red Cho As a software engineer with e xperience of distributed systems, algorithms, database and multi-programming languages Taipei, Taiwan mail: [email protected] phone:Work Experience Software engineer • Binance • 2022/01~2022/07 .As a maintainer of decentralized nft blockchain market web site . .Experience with microservice, spring boot, spring cloud, mysql, rabbitMq, Kafka, elasticsearch, xxljob, centralized and decentralized app. .As a system designer and developer of feature favorite/unfavorite with async data flow, table shading strategy. Software engineer • Gogoro/Goshare • 2019/11~2022/01 .Implement tarjan's strongly
PHP
Python
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Avatar of Nick Cheng.
Avatar of Nick Cheng.
DevOps Engineer @Yahoo 香港商雅虎資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
DevOps Engineer
Trong vòng một tháng
Build CI/CD Process With Kustomize 6. C omponentized CI/CD Process 7. Automated EveryThing 8. H andle High Traffic 9. T roubleShooting with DB Deadlock 10. Stress Testing Software Engineer, Wistron, Jun 2020 ~ Aug 2021 Keyword: Kubernetes、Azure、CI/CD、Rancher、SpringBoot、Helm、Redis、Docker、MSSQL Achievement: 1. Azure as Infrastructure 2. Implement CI/CD Process 3. Use Kubernetes Managed Service 4. Refactor Docker-Compose to Kubernetes Yaml 5. Build CI/CD Process With Helm 6. Using Spring Boot From S cratch 7
+MySQL
Flask
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
資訊管理系
Avatar of 鍾錫寬.
Avatar of 鍾錫寬.
工程師 @永光化學股份有限公司
2016 ~ 2021
Trong vòng một tháng
驗與人際關係,熱愛團隊合作與互助成長,樂觀是我最大的優點。 Taoyuan City, Taiwan [email protected] 技能 前端開發技術 JavaScript AJAX jQuery HTML/CSS Bootstrap SCSS/SASS Vue.js Vuex Vue router 後端開發技術 Java Servlet jsp JDBC JNDI Hibernate MySQL Redis Spring 工具 Visual Studio Code Eclipse Git/Github Postman Maven 工作經歷 八月三月 2021 工程師 永光
JAVA
HTML + CSS
Servlet/JSP
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學 Tamkang University
化學與材料工程
Avatar of the user.
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
JAVA
Spring Boot
Spring MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台東大學
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi