CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Tim Chen.
Avatar of Tim Chen.
資深工程師 @瑞竣科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
.com技能 前端 HTML / CSS / SCSS JavaScript(ES6+) / jQuery 熟悉 Vue.js相關生態開發如Vite, Pinia(Vuex), Vue Router 熟悉Bootstrap / Vuetify 等 UI Framework 熟悉地圖套件(ArcGIS API for JavaScript,Leaflet.js, Google Maps API) 運用 資料視覺化套件經驗 (Chart.js,HighCharts,ApexCharts,Vis.js) 後端 C# ASP.NET WebForm ASP.NET MVC 5 .NET Core /.NET 6 Web API Windows Service
ASP.NET MVC
C#
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數學暨資訊教育學系
Avatar of 陳妙賢.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
TypeScript / JavaScript Apollo Client Material UI/ Bootstrap/ Styled Component Formik/ Chart.js Jest/ Cypress 團隊 Scrum 敏捷式開發,參與 跨部門會議,追蹤專案進度,進而 學習自我管理 Git /Git Flow 後端 Node.js /Express /Sequelize MySQL /PostgreSQL Ruby on Rails 個人專案 技術部落格 技術: React.js / react-router / React Redux 建立個人部落格,紀錄自己的
HTML/CSS
JavaScript / ES6 / jQuery
Bootstrap
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
The University of Glasgow
International Finance
Avatar of the user.
Avatar of the user.
自由教練 @自由教練
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Front-End Development
Vue.js
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北大學
休閒運動與管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Business Development Associate @Lalamove小蜂鳥國際物流有限公司
2022 ~ 2022
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
電腦軟體應用乙級
Java
Spring Framework
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台南應用科技大學
運動休閒與健康管理系
Avatar of 洪瑛蔚.
Avatar of 洪瑛蔚.
Past
前端工程師 @泉耀國際有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
管理 CSS 5. 善用語意化命名,增加可讀性以便維護。 JavaScript / Vue.js 從操作DOM、Event事件處理、Async Await,到與後端API進行串接。 1. 使用JavaScript ES5 / ES6 / JQuery 做開發 2. 串接API(AJAX / Axios / Fetch)I 3. Promise / Async Await 4. 使用框架 Vue 2 / Vue 3 (JS) / Nuxt.js 做開發 5. 使用 Vuex
css+html
SASS/SCSS
Bootstrap
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
南台科技大學
電子工程系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
Institute for Information Industry @Front-End Course Instructor
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
am now looking for a job related to frontend engineering. https://github.com/EasonLiu0913 Software Engineer Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git / Github 指令 Git Flow /
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Finance
Avatar of 陳奕嘉.
Avatar of 陳奕嘉.
前端工程師 @聯翔有限公司
2022 ~ Hiện tại
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
的功能,並搭配 GraqhQL-ws 建立一個即時聊天室 實作技術 *前端 React / React-Hook / Typescript / Zustand / Tailwind / Daisyui / Vite / GraghQL / GraqlQL-Ws / Apollo-Client *後端 Javascript / Express / GraphQL / GraphQL-Ws / GraphQL-Subscriptions / Apollo-Server / Prisma / MySQL 學歷(Education) 國立雲林科技大學-資訊管理系 2014//07 國立嘉義高商-資料處理科 2011//06
HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @台灣資信股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
React.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
經濟系
Avatar of PO-SUNG CHANG.
Avatar of PO-SUNG CHANG.
前端工程師 @幣蜂數位有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
團隊切版 40% 速度。 Projects 用 GitHub Action 建置 CI/CD 流程自動推版上 GitHub Pages| Github Repo | Article 用 GitHub 建置 CI/CD 流程部署到 AWS EC2| Github Repo 用 3D 套件 Three.js 建構可互動之 Landing Page,以 Vite 建置| Github Repo | Demo | Article 用 ReactDOMServer 搭配 Express 和 Esbuild/Webpack 實作Server Side Rendering (SSR) | Github Repo | Article 用 React 實作一個可切換白天/黑夜模
JavaScript
HTML5
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
企業管理
Avatar of 楊竣博.
Avatar of 楊竣博.
Past
前端工程師 @甲尚股份有限公司
2019 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
平台,以及有處理網頁效能優化 喜歡學習新的技術,在最近這段時間有學習Typescript和Node.js以及算法 技能 Front-End HTML CSS(scss) Javascript RWD Ajax jQuery Vue.js Back-End node.js express Other MySQL Firebase Git Jest 工作經歷 富達保險經經紀人 - 網站工程師使用PHP+MySQL全端開發 整合第三方 FB / Google 登
HTML5 / Pug
css3/sass
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學
電機

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi