CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
高級專員 @知識達數位科技股份有限公司
2020 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Python
SQL
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立虎尾科技大學
資工系
Avatar of Peijing Sun.
Avatar of Peijing Sun.
資通安全實習生 @財團法人電信技術中心
2020 ~ Hiện tại
紅隊滲透測試工程師
Trong vòng một tháng
立高雄第一科技大學 碩士 技能 Cisco 曾架設CISCO Router 2900、1900,Switch 2960,並擔任課程助教。 具備IP/TCP、RIP、ARP、BGP等協定知識也曾接觸過HPE 5945。 Linux 具備shell script腳本撰寫能力,並有Linux相關環境使用經驗如Kali、Ubuntu。 4G、5G 在碩士期間針對4G、5G環境所面臨之資安風險及相關協
Cisco
Linux
4G LTE
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄第一科技大學
碩士
Avatar of 李華威.
Avatar of 李華威.
軟體工程師 @穩態光電科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Case的判斷後解決 ‧原先內部使用的SDK為利用JSON檔做資料的讀取及寫入,但遇到斷電檔案會毀損、且讀寫效率極差導致CPU使用率經常滿載,分析資料結構後建立Database解決 九月Present 學歷明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology 電子工程系 技能 Python Linux SQL MQTT 語言 English — 中階
Python
Linux
SQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology
電子工程系
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Software Firmware Engineer @GiantPlus Technology Co., Ltd
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
MX RT1160 Arm Cortex-m7 firmware(FreeRTOS) ◎ Software Project(C#) Internal Testing Platform maintain and Develop(WPF) DisplayPort to MIPI Bridge IC Control SDK Develop Local Dimming Algorithm Design 8//2021 Software Engineer AcoustInTek Co., Ltd ◎ Deep Learning (C, C++, python, pyTorch, Linux) Speech Enhancement System based on Convolution Recurrent Neural Network ◎ DevOps(Linux, Apache, php, html) Official website Setup ◎ Project Experience MOST Project (MOSTFProject Related URLs: https://www.youtube.com/watch?v=MJglJMOvkVI&t=72s EducationNational Taipei University Master of Science - MS, Communication Engineering
C
C++
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北大學 National Taipei University
Communication Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務助理 @宜軒科技有限公司
2016 ~ 2022
Trong vòng một tháng
CKA
Kubernetes/Docker
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
applied japanese
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of 連芳譽 | Emily.
Avatar of 連芳譽 | Emily.
Past
前端工程師 @職涯轉換期
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
驗與串接 RESTful API 了解如何使用 Figma 製作 prototype ( figma ) Back-End 具備 C 語言開發經驗 具備 Oracle DB、MS SQL Server 使用經驗,了解如何改善 DB 搜尋效能 Linux 環境架設與基本系統維運指令操作 具備系統壓測經驗 具備 Shell Script 開發經驗,並運用於開發及報表 熟悉撰寫系統 SD 文件
React.js
JavaScript
C
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣師範大學National Taiwan Normal University
健康促進與衛生教育學系, 英文系
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
正規化、個體關係圖、關聯式代數、關聯式計算、查詢最佳化、兩階段鎖定... (#Organizing...) 正規化 個體關係圖 網路管理 Windows Server、Linux Server、Novell 資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS):ISOAD、DNS、DHCP、IIS、FTP、SAMBA、HTTP、SSH、TCP/IP、UDP、SNMP、Firewall、iptables、IDS、PPPoE、ADSL、CDMA、LAN、WAN、SAN、Norton防毒數位免疫系統(防毒系
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of 陳昱銓.
Software engineer
Trong vòng một tháng
Deep Learning in Image Processing / Data Analysis, Graphics and Machine Learning with R The Effectiveness of Various Precautions Against Pandemic, Physics at NCHU Mar 2021 – Jun 2021 GitHub link: https://github.com/The-Statistical-Thermodynamics-Group/Final-Project Tools/Packages: Matplotlib, GitHub, UML, Linux Bash, YAML, Manim (open-source visualization package) Built the SIR model with 7 precaution-related variable parameters and 4 infection-related constant parameters for spread of pandemic in Python . Designed the mechanism of individual movement controlled by gravity well as driving force and social distancing factor as repulsive
Python
Java
C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Chung Hsing University
Physics, Minor in Computer Science and Engineering
Avatar of 陳姿伶.
Avatar of 陳姿伶.
Past
資料輸入人員 @春樹科技股份有限公司
2020 ~ 2022
ETL Developer
Trong vòng một tháng
門市職員 • 統一超商股份有限公司(7-ELEVEN) 七月十月 2018 於門市提供顧客服務、門市清潔補貨收銀、後期任職副店長協助店長管理五人以下 學歷實踐大學(Shih Chien University) 會計學系臺北市私立南華高級中學職業進修學校 資料處理科 技能 User Experience MySQL Python Linux Language 台語
MySQL
Python
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
實踐大學(Shih Chien University)
會計學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi