CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Software engineer
Avatar of Raymundo Ramirez Mata.
Software Engineer
Hơn một năm
Raymundo Ramirez Mata https://www.linkedin.com/in/rramirezmata/ Software Engineer Zapopan, MX [email protected] Embedded C RTOS CAN SPI UART Agile Development ISTQB Methodology MISRA AUTOSAR IAR Debugger Linux CL Scripting Bash Perl C# Python CANoe Cantata DOORS Continuous Integration Static Code Analysis Dynamic Testing Matlab Version Control Automotive Devices Medical Devices Experience Continental, NovPresent Led integration and configuration of dynamic testing tool used in the Business Unit, designed strategy and guidelines. Supported other teams in its installation, configuration and usage. Developed software using RTOS or
Embedded C
Agile
Scripting
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Monterrey Institute of Technology and Higher Education
Electronic Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
交付顧問 @德勤太平洋企業管理咨詢有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software engineer
Trong vòng một tháng
Python
Matlab
PL/SQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立新竹教育大學
應用數學研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Chief Engineer @SiliconMotion
2020 ~ Hiện tại
software engineer
Trong vòng một tháng
C++
C#
C
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Tsing Hua University
mechanical engineer
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Assistant Engineer @TanE AlOT Corp.
2022 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
司 FebFebImage Labeling and image preprocessing. EducationNational Tsing Hua University,NTHU M.S. Department of Engineering Science IC Packaging and Testing Course . Embedded AI Personnel Training Course. Digital Marketing Course . Business Leadership Course . National Chip Implementation Center, CIC TCFSTChang Gung University,CGU B .S. Department of Electrical Engineering First place in senior project. Best Popularity Award in senior projec t. Skill Verilog/Hspice C&C++/Matlab/Java/Python JavaScript/HTML/CSS/MySQL/Figma Git/Github Certificate Google Analytics
C
C++
Matlab
Đang học tập
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
M.S. Department of Engineering Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Egis Technology Inc.
2019 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
C
Python
MATLAB
Đã có việc làm
Full-time
2-4 năm
National Cheng Kung University
Medical Informatics
Avatar of 魏汶芳.
Avatar of 魏汶芳.
Past
研究助理 @國立臺灣大學電機工程學系 智慧型及精密運動控制實驗室
2019 ~ 2021
Software Engineer
Trong vòng ba tháng
魏汶芳 , Felicia Wei [email protected] • Taiwan Science and technology can enhance and enrich everyone's life. Seize the opportunity to cultivate my felicity. 國立臺灣大學, 電機工程研究所 軟體開發、數據分析、數位影像處理 程式語言: C/C++、Python、Matlab 主動積極、獨立思考,處事謹慎細心,經常於團隊中擔任協調及統整角色。 勇於挑
C
C++
Python
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣大學
電機工程
Avatar of 徐顯舜.
Avatar of 徐顯舜.
Intern: Product Development Engineer @新代科技股份有限公司 Syntec Ltd.
2019 ~ 2019
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Hsien-Shun Hsu Research on robotics CAM software and fulfilled by SolidWorks API and Open CASCADE. Passionate about engineering technology. Taiwan Skills C/C++ C# Python Matlab Language Chinese English (TOEIC 850) Intern experience Intern: Product Development Engineer • 新代科技股份有限公司 Project: Laser Marking Machine and Industrial Manipulator integration system Exhibit in Taiwan Automation Intelligence and Robot Show 2019 六月八月 2019 EducationM. S., Mechanical Engineering, National Taiwan University Thesis: Development of CAM Technology and Software for Industrial Manipulator based on Open CASCADE
C++
C#
SolidWorks API
Trong thời kỳ quân ngũ
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
機械工程學所
Avatar of Hua-Tong Shi.
Avatar of Hua-Tong Shi.
Back End Engineer @美商迪諾亞
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
/DanieleDeSensi/peafowl) to enhance insights into packet details - Wi-Fi-based gesture recognition - Collaborated in original PoC (https://hdl.handle.net/11296/825z6t) - Detect human gestures in front of Wi-Fi routers with Channel State Information (CSI) - Re-implemented the PoC from MatLab to C to improve performance - “AntiCheat” - obfuscate PE imports - Implemented PE packer in C99 to hide imports from analysis tools - Implemented loader similar to ASLR to shuffle imported addresses on each execution Back End Engineer 狂點軟體開發股份有限公司 • OctMarDeveloped backend
ASP.NET
PostgreSQL
Flask(Python)
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
National University of Tainan
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 洪聖傑.
Avatar of 洪聖傑.
Past
工讀生 @坤眾科技 GeoIntelligence Systems, Inc.
2018 ~ 2019
Software Engineer
Trong vòng một tháng
動, 為了不斷增加新知識願意主動學習新技術 Gmail : [email protected] ORCID :技能 語言能力 中文 英文 曾修課過:日文 使用語言 Python 、PHP、C R、Matlab、JAVA Android 相關知識 深度學習 影像處理 醫學影像分類 工作經歷 實習工讀生 • 坤眾科技 GeoIntelligence Systems, Inc. 七月一月協助將地理資料介
Python
JAVA
C
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Chung Shan Medical University, Taiwan
Medical Informatics
Avatar of 廖峻霆.
Avatar of 廖峻霆.
Past
軟韌體工程師 @華碩電腦股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
software engineer
Trong vòng ba tháng
確的驅動程式 學歷 國立東華大學 資訊工程學系碩士班 •碩士論文 : 應用波形特徵曲線擬合與機器學習於中醫脈象分類 Python, Matlab, Weka 結合傳統中醫與機器學習,嘗試建立三個常見的中醫脈象的分類系統 以合併三個高斯函數的自定義函數結合曲線
Python
Machine Learning
Algorithm
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi