CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 廖方盈.
Avatar of 廖方盈.
Research Assistant @National Taiwan University
2022 ~ Hiện tại
Mobile App Developer
Trong vòng một tháng
關係之影響 (Strange Familiars: Exploring the Design of Avatars and Virtual Environments for Reviving Dormant Ties in Social Virtual Reality) 國立中央大學(National Central University) 資訊管理學系 •技能 Programming Languages - C++, Java, Python, C#, C, Swift, Kotlin Mobile App Development Android - Java, Kotlin , Android Studio, Google Maps SDK iOS - Swift , Xcode, SwiftUI, RESTful API, CocoaPods, Accessibility Socket.io Unity C# , VR/AR development (Oculus, VIVE), SteamVR, BLE & Serial communication, Photon Embedded IoT - C, C++, Python , Arduino Uno / Mega Mobile
Swift/iOS
Unity Engine
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
Information Management
Avatar of 簡儀丞(YiCheng).
Avatar of 簡儀丞(YiCheng).
教學助理 @淡江大學 Tamkang University
2021 ~ 2023
系統分析師、全端工程師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
獨立開發網頁版試題工具 線上課程管理 專業技能 Skills Back-end Dev Python、Node.js、Java C# Front-end Dev HTML、CSS、Javascript Version Control Git、Github、Git Flow Mobile Application Android Kotlin/Java IOS Swift Design Tools Illustrator、Photoshop Figma Database Optimization SQL、NoSQL MySQL、Firebase Operating System Linux Windows Server Language 中文 (母語) 英文 (中階) #能夠閱讀程式語言相關英文文件 專案與競賽 Portolio & Competition 競
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理學系
Avatar of 莊宜宸.
Avatar of 莊宜宸.
iOS Developer @HKTVMALL
2021 ~ Hiện tại
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
莊宜宸 Alex Chuang iOS Developer * Swift, Objective-C * GitLab, Proxyman, SourceTree, Google Ads, Xcode New Taipei, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan 工作經歷 八月Present iOS Developer HKTVMALL * 負責開發與維護香港最大電商 APP - HKTVmall * 活躍會員超過 150 萬人 / DAU 10 萬 * 專案中使用 Swift 與 Objective-C 佔比為 6:4 * 與香港主管、同事及 PM/QA/backend 跨部門遠端溝通討論 九月
IOS App Development
Swift/iOS
Objective-C
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
元智大學
管理學院學士英語專班 主修國際企業
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS Developer @STRV
2018 ~ Hiện tại
iOS developer
Trong vòng một tháng
Swift
IOS Development
Github
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chiao Tung University
Bioinformatics
Avatar of 王祥瑀.
Avatar of 王祥瑀.
iOS Developer @財團法人農漁會聯合資訊中心-附設資訊科技事業處
2019 ~ Hiện tại
iOS Developer
Trong vòng một tháng
庫建置,目前已上線使用,持續協助維護及優化中。 彼得潘的 Swift iOS App 開發教室, 全職學生, Jul 2019 ~ Oct 2019 上一份工作離職後參加了ios swift的課程,進行兩個月的課程訓練及實作練習,除了大大小小的swift語法及xcode功能練習之外,完成了比較完整的訂飲料app
iOS Swift
IOS 開發相關
SwiftUI
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
龍華科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS Developer @書亞集成股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
iOS Developer
Trong vòng một tháng
Swift
iOS
JavaScript
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
南台科技大學
資訊管理系
Avatar of Paul Wen.
Avatar of Paul Wen.
副理 @永豐金證券股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
ios swift開發
Trong vòng hai tháng
— Paul Wen 從事App開發六年經驗(Android二年、iOS五年),有八個以上的相關作品。 Taipei City, Taiwan 作品集 工作經歷 七月Present 副理 永豐金證券股份有限公司 維護與開發「大戶投」app,優化各種功能,提高使用者投資的便利性。 七月五月 2022 ios developer 拍拍圈科技股份有限公司(PopChill) 協
Word
Google Drive
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立嘉義大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
技術主任 @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
jQuery
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
私立淡江大學
數學, 統計
Avatar of Chishou Wu.
Trong vòng một tháng
Drone CI on GCP, increase 4x deploy time also prevent manually cause issues. 。 Import metric monitoring server with ELK / Grafana+Prometheus, make team can find problems 3x efficiently. CEO / 愛搜客股份有限公司 / Kaohsiung, TW April 2018 ~ July 2020 iOS (Swift) 。 Design and developed an iOS POS system. 。 Build a coffee shop from zero and manage the whole business. 。 Marketing on social media and reality campaign. 。 Financial planning. Co-funder & Backend Engineer / sDreaming (Self employed) / Kaohsiung, TW April 2017 ~ April 2018 Node.
NodeJS/Express
MySQL
MongoDB
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Kaohsiung First Technology University
Computer and Communication Engineer
Avatar of 曾大祐.
Avatar of 曾大祐.
Mobile Developer @四合願股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
Full Stack Developer
Trong vòng một tháng
樹)、四合願實習,在四合願實習結束後轉正職。期許能發揮一己之長,取之社會用之社會。 [email protected], Taiwan Skills C/C++, C#, python swift, iOS app Java, android app React Native JavaScript html/css Node.js, React.js, Angular.js Backend: python, Django, Flask Unity Database: PostgreSQL, Azure SQL Database Machine learning: TensorFlow, Keras, CNTK Education 台大網媒所()肄業 台大資工系() 台
JavaScript
Regular Expressions
Github
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi