CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 王建棊.
Avatar of 王建棊.
Past
軟體工程師 @Andes Technology 晶心科技
2020 ~ 2022
C/C++ Software Engineer
Trong vòng một tháng
王建棊 Chien Chi Wang [email protected]com oiu oiuExperience in C/C++ programming Experience in web back-end development and design Education National Chiao Tung University (B.S) - Computer Science SepJune 2018, GPA 3.79 Experience Andes Technology - Software Engineer 2020/08 – 2022/01 COPILOT(Custom-OPtimized Instruction deveLOpment Tools) Replace internal customized Verilog parser with new SystemVerilog parser by adapting open source verible [1] parser. Helpe VLSI team to design and maintain the compatibility between existing customized Verilog features and new SystemVerilog syntax. Refactor and Improve
Git
C/C++
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立交通大學
資訊工程
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
Darren Wang (Please scroll down for English Resume) C/C++ 程式設計師、演算法工程師、系統分析師、Android 原生APP 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師 台南市安南區府安路,台灣 taic[email protected]com 為節省您寶貴的時間,保險、直銷、約聘、派遣、駐點、成人、博弈勿擾,謝謝。 Android程式設計 Java、Kotlin
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
智慧製造工程師 @AUO 友達光電
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Python
java
linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan Ocean University
Computer Science and Engineering
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Software Firmware Engineer @GiantPlus Technology Co., Ltd
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
Cheng-Che (Eric) Kao Software Firmware Engineer Master of Science - MS - Communication Engineering Major subject: Digital Signal Processing New Taipei City, Taiwan Work Experience 8/Present Software Firmware Engineer GiantPlus Technology Co., Ltd ◎ Cypress FX3/FX2LP EZ-USB Controller firmware (USB,MCU, I2C, SPI, GPIO) ◎ NXP i.MX RT1160 Arm Cortex-m7 firmware(FreeRTOS) ◎ Software Project(C#) Internal Testing Platform maintain and Develop(WPF) DisplayPort to MIPI Bridge IC Control SDK Develop Local Dimming Algorithm Design 8//2021 Software Engineer AcoustInTek Co., Ltd ◎ Deep Learning (C, C+
C
C++
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北大學 National Taipei University
Communication Engineering
Avatar of 邱奕傑.
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
邱奕傑 Andy - / /Skills Node.js(Express) / Javascript / MySQL / RESTful API / C / C++ / Python Projects 購物車後端實作 Express架構的後端 : 使用Node.js撰寫並實作購物車的後端server,並使用物件導向概念來處理後端由前端後資料庫送來的資料 RESTful api : 依REST的概念來處理前端的request,包含GET
C++
Python
C
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Sun Yat-sen University 國立中山大學
資訊工程
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Product Test Engineering @Qualcomm Semiconductor Corporation
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
annotation and data preprocessing. FebFebEducationNational Tsing Hua University,NTHU M.S. Department of Engineering Science IC Packaging and Testing Course . Embedded AI Personnel Training Course. Digital Marketing Course . Business Leadership Course . National Chip Implementation Center, CIC TCFSTChang Gung University,CGU B .S. Department of Electrical Engineering First place in senior project. Best Popularity Award in senior projec t. Skill Programming Language Verilog/Hspice C&C++/Java/Python Matlab/ VBA Others JavaScript/HTML/CSS/MySQL Git/Github Certificate Google Analytics
C
C++
Matlab
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
M.S. Department of Engineering Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
聲學演算法開發 @淇譽電子科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Audio Engineer
Trong vòng một tháng
word
powerpoint
excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立清華大學
動力機械系
Avatar of 林厚安.
人工智慧工程師、軟體設計工程師、Deep learning engineer、Machine learning engineer、深度學習工程師、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
統。 在研究過程中,投稿至國內論文且有被接受:ROCLING 2021、2022 (中華民國計算語言學與語音處理研討會)。 主要接觸的程式語言為:Python、C++,深度學習框架有 Pytorch、Tensorflow等等,以及其他如 JavaScript、Docker等。 Changhua, [email protected]com 學歷 Education國立中山大學 資訊工程學系 碩士 論文題
Python
C
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中山大學
資訊工程學系
Avatar of 簡瑞克.
Avatar of 簡瑞克.
Past
UV數位噴繪機部 電控部門 實習生 @恩德科技股份有限公司
2018 ~ 2019
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
溝通。 相關技能 MCU arduino專案開發_高精度水平儀設備於大型立式車床量測 PIC18F專案開發_高精度水平儀設備感測器超採樣電路 C/MCU/Microchip (dsPic33CK/PIC18F) C# 資料擷取與介面設計_ 連接高精度水平儀資料擷取與圖形介面規劃 濾波器建立與測試_針對高精
MCU應用與設計
產品設計
C#
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立勤益科技大學
機械工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
技術課長 Engineering Section Manager @香港商印芯科技股份有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
Firmware Engineer, Firmware Developer, Embedded Software Engineer
Trong vòng một tháng
C
C++
C#
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中原大學
電機工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi