CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
中原大學
Avatar of 林源韋.
Avatar of 林源韋.
Past
後端工程師 @lestar
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
林源韋 厭倦原本一成不變的實驗室生活,因緣際會下一頭摘進了程式當中,喜歡學習新技術,嘗試各種可能。 開發後端主要rails前端主要以Angular為主,也碰過react,也玩過一點solidity,對於效能的調效上也有一些經驗。 [email protected] Special Experiences 參加區塊鍊Tron dapp比賽獲
JQuery
AJAX
Ruby on Rails
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
電子系
Avatar of Shane.
Avatar of Shane.
工程師 @工業技術研究院
2011 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Trong vòng một năm
尚玉瑋 您好,我在工研院已任職15年,感謝工研院給我的歷練,讓我在使用者需求分析、專案管理、系統開發、系統維護皆有實際經驗。對於使用者的需求,我會站在使用者角度去分析與建議,對於工作上獲得的經驗或是開發出來的程式模組,我也樂
Word
PowerPoint
Excel
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
中原大學
電子工程所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.