CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立政治大學
Avatar of 林韋村.
Avatar of 林韋村.
Past
網站開發 @程式進修
2022 ~ Hiện tại
Product Lead, Senior Product Manager
Trong vòng sáu tháng
研究 1. 電信帳單系統管理及推廣:擔任Google/Apple窗口,任內業績成長年增率30% 2. 管理系統規則:管控風險、管理額度、並與大數據團隊合作建模提升績效 3. 優化加值服務體驗:簡訊2合1、計次型加值流程、官網改版、創新商模及合作(智慧音箱
PMP國際專案管理師證照
Certified Bitcoin Professional
Certified Scrum Master CSM
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學
新聞學系
Avatar of 莊鈞諺.
Avatar of 莊鈞諺.
Expertise & Innovation Lead @台灣五什五數據信息技術有限公司
2023 ~ Hiện tại
Cloud Solution Architect
Trong vòng sáu tháng
ESG、機器學習國立成功大學 環境工程學系 學士 技能 擅長技能與工具 雲端服務與架構:GCP, AWS, Azure 資料科學:資料探勘, 機器學習, 大數據分析 (Python / R), SQL, Spark 資料庫管理:BigQuery, Delta Lake, Databricks 商業智慧工具:Tableau, Looker, Data Studio 流量分析與優化:Google Analytics, Facebook Pixel, Google Optimize, Google Tag Manager, SEO 精準廣告
Google Analytics
Google Tag Manager
Data Mining
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學
Computer Science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.