CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
實踐大學
Avatar of 邱劭崴.
資料工程師/網路爬蟲
Hơn một năm
邱劭崴 資料工程師/網路爬蟲 • 新竹縣,TW • [email protected] 我是社會新鮮人,退伍後參加新竹自強基金會的大數據分析實務班,結訓後平時透過Udemy、網易雲課程、Hahow自修。熟悉網路爬蟲及資料整理(正規表達式、pandas、SQL),會使用sklearn套件對自然語言、數字、圖片做
HTML
git
CSS
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
實踐大學
企業管理
Avatar of 羅可瀚.
Avatar of 羅可瀚.
Business Development @AsiaYo
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng hai tháng
羅可瀚 Karl.L 曾任職專案企劃及業務,累積四年的職務經驗,擅長發掘新產品、追蹤市場趨勢,喜歡研究⽬前市場上最創新的流⾏時勢,能結合⾏銷、業務專業的經驗,為品牌帶來最⾼的價值。 所達業績超越公司標準值的300%,談下近百間國內外品牌
PowerPoint
TBSA商務企劃能力初級檢定
市場開發
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
實踐大學
行銷管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
專案企劃 @汎思公關顧問有限公司
2019 ~ 2021
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Hơn một năm
PowerPoint
Illustrator
Word
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
實踐大學
服裝設計學系
Avatar of Roxy Huang.
Avatar of Roxy Huang.
Past
Account Executive @香港商偉門智威廣告代理商台灣分公司
2019 ~ 2020
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng sáu tháng
黃怡潔 Roxy Project Manager 負責管理專案項目、分析使用者需求、優化使用者體驗以及產品的交付,也經手過後台系統操作、了解使用者回饋與產品優化等工作內容。我認為好的產品必須以使用者為中心,創造流暢的介面與操作流程,才能夠鞏固消費者的忠
Figma
XD
Photoshop
Thất nghiệp
Full-time
1-2 năm
實踐大學
工業產品設計學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
業務專員 @鏮瑣燈光音響企業社
2017 ~ 2019
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Google Drive
1-2 năm
實踐大學
資訊科技與管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.