CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 劉又瑋.
Avatar of 劉又瑋.
Past
演算法工程師 @博晶醫電股份有限公司
2023 ~ 2023
Firmware Engineer, Software Engineer, AI Engineer
Trong vòng một tháng
劉又瑋 YU-WEI LIU Phone :Email : [email protected] 兵役 : 役畢Education National Central University, Electrical Engineering~National Taiwan University, Biomechatronics Engineering~Skill Programming Python C C ++ Verilog Machine learning Pytorch Tensorflow Keras Backend and Database Django MySQL Others Git Linux Correlated curriculum Machine Learning , Deep Learning for Computer Vision , Data Structure and Algorithm, Operation System Computer Organization, Digital Systems Design, Digital Signal processor Digital Image Processing, Bioinformatics Algorithms , Biomedical Data Mining, Work experience Algorithm Engineer • Gomore FebJul 2023 Analyzing physiological signals(PPG) and implement physiological algorithms. Using C language to
Python
C++
Verilog
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
生物機電所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
AI工程師(實習) @Philips台灣飛利浦股份有限公司
2021 ~ 2022
AI/ML演算法工程師、數據分析、資料工程師、軟體工程師
Trong vòng một tháng
Data Analytics
Data Visualization
Machine Learning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
AI Software Engineer @研華科技 Advantech Co.,Ltd.
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer, Computer Vision Engineer, AI Engineer, Algorithm Developer
Trong vòng một tháng
Python
AI & Machine Learning
Image Processing
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中央大學 National Central University
Biomedical Engineering
Avatar of 陳可捷.
Avatar of 陳可捷.
資料分析暨自動化工程師 @泰詠電子股份有限公司(6266)
2021 ~ Hiện tại
資料分析師 軟體設計工程師 演算法開發工程師 深度學習研發工程師 AI工程師
Trong vòng một tháng
三月 2021 建置資料分析 GUI 介面。 底層資料串接與維護。 開發電流自動化分析工具。 開發生產異常資訊偵測工具。 開發自動排程演算法。 資料分析實習生(一個月) • 中環科技事業股份有限公司 八月八月 2018 協助研究單位整理資料並自動產生大量統計圖
Python
UiPath
Microsoft Office
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
應用數學系研究所統計組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
高級工程師 @友達光電股份有限公司(AUO)
2021 ~ Hiện tại
機器學習 深度學習 人工智慧 影像處理 演算法工程師
Trong vòng một tháng
Python
OpenCV
AI & Machine Learning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech)
資訊工程
Avatar of 紀瑞祐 (Roy Jih).
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
紀瑞祐 (Roy Jih) Hi, I'm Roy from Taipei. I am curious about new things and am always willing to take on new challenges. I participated in many competitions and collaborative projects, which helped me develop leadership, communication, teamwork, and problem-solving skills. New Taipei City, Taiwan E-mail: [email protected] Phone:Skills Python - OpenCV、NumPy、Matplotlib PyTorch - Image recognition、Object Detection C/C++ - Arduino microcontroller App Inventor Languages Chinese (Native) English (TOEIC: 615) Project Experience SepJun 2023 Multi-state Metal Chips Status Recognition in CNC Machine
Python
PyTorch
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan University of Science and Technology
Electrical Engineering
Avatar of Cowei Chou.
Avatar of Cowei Chou.
Past
AI應用部署工程師培訓 @緯育TibaMe就業養成班
2023 ~ 2023
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
Cowei Chou 對影像很有熱忱,剪輯過數支出破百萬觀看影片。 獨立訓練 CNN 模型,開發貓咪花色辨識與相似度查詢功能,有GCP部署經驗。 個性隨和、邏輯清晰、擅長溝通合作、團隊專案管理經驗。 New Taipei City, Taiwan https://msha.ke/cowei 技能 Tech Stack Python / Web Scraping / LINEBOT / Flask / OpenAI /
Python
Web Scraping
LINEBOT
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中科技大學
多媒體設計系
Avatar of 吳宥璇 (Yu-Hsuan Wu).
Avatar of 吳宥璇 (Yu-Hsuan Wu).
審計組長 @順天崧禾法人會計師事務所(前:正大聯合會計師事務所)
2018 ~ 2021
軟韌體工程師
Trong vòng một tháng
Department Director Student Association of Finance Department About me My research interests include metaheuristic algorithms, hyperparameter optimization (HPO), and neural architecture search (NAS). The topic of my master's thesis is to develop an HPO approach for survival analysis. The courses I took in these two years include algorithm design and analysis, computer architectures, network system programming, system-level design and verification, etc. It is interesting for me to write the code to implement the work of the operation system like reading and writing the files, memory management, and process communication. I also learned to construct
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中山大學
資訊工程學系
Avatar of 謝其叡.
Avatar of 謝其叡.
Past
軟體工程師 @緯創資通股份有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Spring boot 開發的應用程式一個身份驗證授權的模板,並且提供OAuth2.0 第三方身分驗證 Dynamic Projection Mapping 利用實作Kinect 紅外影像物件追蹤演算法 結合OpenCV 函式庫的校正模組,將物體在紅外影像的像素座標轉移至投影機的像素座標,利用CUDA 優化追蹤演算法,達成
java
Processing
OpenCV
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
資訊傳播工程
Avatar of CHI-AN TSAI.
Avatar of CHI-AN TSAI.
Past
研究助理 @國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
2022 ~ 2023
Trong vòng một tháng
不同的移動物件 ,之後移除衛星晃動所導致的移動物件即可得到真實的移動物件 , 最後將特徵提取的部分於FPGA上實現 - 本演算法較前期的成果提升704% , 較 其他類似的演算法成果提升257% - 本演算法改進後運算時間降低至原本的3%~5% 課程以及研
Python
C++
Verilog
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立暨南國際大學
電機工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.